Apertura: 00AM - 24PM
EU-regler | PTS

En del EU-regler är förordningar, som gäller direkt i alla medlemsländer för företag, myndigheter och medborgare.Andra är direktiv, som måste införlivas i svensk lagstiftning.. EU-kommissionens sida om elektronisk kommunikation. EU-regler om elektronisk kommunikation. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex ...

Obtener precio
EUR-Lex - 32020R0568 - EN - EUR-LexÖversätt den här sidan

(7) Durchführungsbeschluss (EU) 2019/570 der Kommission vom 8. April 2019 mit Durchführungsbestimmungen zum Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der rescEU-Kapazitäten und zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2014/762/EU der Kommission (ABl. L 99 vom 10.4.2019, S. 41).

Obtener precio
EudraLex - EU Legislation | Public HealthÖversätt den här sidan

EudraLex - EU Legislation. EudraBook V1 - May 2015 / EudraLex V30 - January 2015 Overview The body of European Union legislation in the pharmaceutical sector is compiled in Volume 1 and Volume 5 of the publication "The rules governing medicinal products in the European Union":

Obtener precio
Europeiska unionens fördrag – Wikipedia

Europeiska unionens fördrag är en samling internationella fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som utgör unionens konstitutionella grund, den så kallade primärrätten.Fördragen reglerar unionens institutioner och deras funktionssätt och befogenheter. Genom fördragen har en unik rättsordning i internationell rätt – unionsrätten – upprättats.

Obtener precio
CURIA - Search formÖversätt den här sidan

EUR-Lex; Home > Search form last update 26/05/2020 Case status: All cases: Cases closed: Cases pending: Court: All: Court of Justice: General Court: Civil Service Tribunal: Case number (ex: C-17/05; 17/05) Name of the parties: Documents:

Obtener precio
EU-domstolen - Sveriges riksdags EU-information

De nationella domstolarna måste alltid ta hänsyn till det svar de får från EU-domstolen när de dömer i målet. Mål som rör personer och företag i tribunalen. Under EU-domstolen finns en avdelning som heter tribunalen, där det arbetar minst en domare per medlemsland. Det finns två svenska domare i tribunalen, Fredrik Schalin och Ulf ...

Obtener precio
Om Emir | Finansinspektionen

EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ([EU] 648/2012), Emir, trädde i kraft den 16 augusti 2012. Den 1 juni 2013 antogs en lag för att anpassa svensk rätt till förordningen, lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Obtener precio
Genomförande av EU:s nya upphovsrättsdirektiv - Regeringen.se

Direktivet finns tillgängligt på webbplatsen EUR-Lex. EU:s upphovsrättsdirektiv (pdf) Direktivet innebär en fortsatt harmonisering av medlemsstaternas upphovsrätt och syftar till att anpassa reglerna till den digitala inre marknaden. Vissa av de nya bestämmelserna har varit föremål för en omfattande debatt.

Obtener precio
The ABC of EU law - Publications Office of the EUÖversätt den här sidan

The legal order created by the European Union shapes our political life and society. Individuals are not merely citizens of their country, town or district; they are also Union citizens. 'The ABC of EU law' by Prof. Klaus-Dieter Borchardt examines the roots of the European project and its development as a legal order, and is a definitive reference work on the subject. It is intended for ...

Obtener precio
EU-fördragen | Europeiska Unionen

Undertecknades: 13 december 2007 Trädde i kraft: 1 december 2009. Syfte: Att göra EU mer demokratiskt, effektivare och bättre på att handskas med globala problem som klimatfrågan.EU ska tala med en röst. De största förändringarna: Mer makt till Europaparlamentet, enklare omröstningsregler i rådet, medborgarinitiativet, en permanent ordförande i Europeiska rådet, en ny ...

Obtener precio
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den ... · PDF-fil

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (kodifiering) (Text av betydelse för EES) ... svaret om de anser att det skulle inverka negativt på detta syfte. 4.

Obtener precio
EU Publications - EU Publications - .Översätt den här sidan

The EU's immediate priority is to fight the coronavirus and mitigate the socio-economic consequences of the pandemic. Click here to get information about the European roadmap towards lifting the coronavirus containment measures.

Obtener precio
Snittblommor och andra växtdelar - Jordbruksverket.se

EU:s förordning nr 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare (eur-lex ropa ) EU:s förordning nr 2019/2072 om fastställande av enhetliga villkor för skyddsåtgärder mot växtskadegörare (eur-lex ropa ) Du kanske också är intresserad av det här. Ta med eller beställa växter och växtprodukter till Sverige som privatperson

Obtener precio
EUR-Lex - 62012CJ0131 - EN - EUR-LexÖversätt den här sidan

The Court has already held that the provisions of Directive 95/46, in so far as they govern the processing of personal data liable to infringe fundamental freedoms, in particular the right to privacy, must necessarily be interpreted in the light of fundamental rights, which, according to settled case-law, form an integral part of the general principles of law whose observance the Court ensures ...

Obtener precio
EUIPO - HomeÖversätt den här sidan

EUIPO is the European Union Intellectual Property Office responsible for managing the EU trade mark and the registered Community design. We also work with the IP offices of the EU Member States and international partners to offer a similar registration experience for .

Obtener precio
Eur-Lex - WikipediaÖversätt den här sidan

Eur-Lex (stylized EUR-Lex) is an official website of European Union law and other public documents of the European Union (EU), published in 24 official languages of the EU.The Official Journal (OJ) of the European Union is also published on Eur-Lex. Users can access Eur-Lex free of charge and also register for a free account, which offers extra features.

Obtener precio
Officiell EU-webbplats | Europeiska Unionen

European Union - Official website of the European Union. Bo, arbeta och resa i EU . Information om din rätt att bo, arbeta, resa, studera och söka vård i andra EU-länder och dina rättigheter som konsument

Obtener precio
Europeiska pelaren för sociala rättigheter ...

Många av de verktyg som ska användas för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter finns hos medlemsländerna, arbetsmarknadens parter och civilsamhället, men EU – och framför allt kommissionen – kan bidra genom att fastställa ramarna och riktningen.

Obtener precio
Home - EU Vocabularies - Publications Office of .Översätt den här sidan

EU Vocabularies website provides access to vocabularies (controlled vocabularies, schemas, ontologies, data models, etc.) managed by the EU institutions and bodies.

Obtener precio
Ceta: handelsavtalet mellan EU och Kanada | Kommerskollegium

Ceta – frihandelsavtalet mellan Kanada och EU. Ceta, Comprehensive Economic Trade Agreement, innebär att företag från EU får ett utökat tillträde till den kanadensiska marknaden och vice versa.

Obtener precio